S

Privacyverklaring

Betreft

Thalys1 streeft ernaar om het privéleven van haar klanten te respecteren en, telkens Thalys uw persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit volgens de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten dienaangaande.

Dit Privacybeleid beschrijft de maatregelen genomen ter bescherming van uw privéleven wanneer u de internetsites2 en/of de diensten en producten van IZY Thalys gebruikt, evenals de rechten waarover u hieromtrent beschikt als gebruiker en/of klant van IZY Thalys.

We nodigen u uit om dit Privacybeleid aandachtig te lezen en om kennis te nemen van de inhoud ervan. Toekomstige aanpassingen zijn niet uitgesloten; iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. We raden u daarom aan om het betreffende Privacybeleid regelmatig te lezen.

Door de websites van Thalys IZY.com te openen en erop te surfen en/of door de diensten en producten van IZY Thalys te gebruiken, verklaart u dat u kennis genomen heeft van dit Privacybeleid en het zonder beperking of voorbehoud aanvaardt. 

1. In dit Privacybeleid wordt het beleid gedefinieerd dat is aangenomen en wordt gevolgd door de vennootschappen THI Factory en Thalys International (zie 11. ’Definities’), die in het hele document vermeld zullen worden onder de benaming ‘Thalys’.
 

Goedkeuring

Door gebruik te maken van de Internetsites en/of de diensten en producten van IZY Thalys, ongeacht of ze rechtstreeks door Thalys worden aangeboden of haar Partners (de SNCF, de NMBS, de NS en de DB), aanvaardt u dat bepaalde van uw persoonsgegevens automatisch verzameld en verwerkt worden voor de volgende doeleinden. Thalys verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens (die u gebeurlijk opgeeft, waaronder de gegevens die we verzamelen als u onze websites en/of diensten gebruikt) te bewaren gedurende een redelijke termijn beperkt tot het verwezenlijken van het doel vooropgesteld bij het verzamelen ervan, of voor de duur vereist door de wet.

In bepaalde bijzondere omstandigheden kan uw goedkeuring gevraagd worden na het verzamelen van persoonsgegevens, maar vóór het gebruik ervan (bijvoorbeeld als we de persoonsgegevens wensen te gebruiken voor een doel dat niet vooraf werd bepaald).

Verwerking van de persoonsgegevens

Thalys kan u bepaalde persoonsgegevens vragen voor het gebruik van de internetsites en/of voor het aanbieden van bepaalde diensten en producten van IZY Thalys, met name bij het opzoeken van reisbiljetten, het inschrijven voor het Thalys TheCard programma of het inschrijven voor een Thalys ThePass abonnement. Bij elk bezoek op een van de Internetsites van IZY Thalys herkent de webserver van IZY Thalys overigens automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam.

Beschrijving van persoonsgegevens

De volgende types van persoonsgegevens kunnen door u aan ons worden meegedeeld:

 • Uw persoonlijke en professionele gegevens (met name uw namen, demografische informatie zoals geslacht, taal, leeftijd, profiel - professionele ervaring en interessegebieden, adres, telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres),
 • Financiële gegevens zoals uw credit- of debetkaartnummer of andere facturatie-informatie,
 • Andere unieke informatie: gebruikersnaam, wachtwoord, voorkeur voor producten en diensten, evenals voor communicatiemiddelen,
 • Locatiegegevens, met name uw IP-adres of fysieke locatie bij het aanvragen van locatie-gebaseerde diensten.

Wij nemen alle redelijke maatregelen opdat de persoonsgegevens waarover wij beschikken, up-to-date zijn en om de persoonsgegevens die verkeerd of niet meer noodzakelijk zijn, te verwijderen. Wij moedigen u aan om regelmatig uw account(s) te bezoeken (indien van toepassing) om uw persoonsgegevens af en toe te raadplegen om te controleren of ze up-to-date zijn.

Verwerking van de persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor het klantenbeheer en staan IZY Thalys toe om uw vraag op te volgen, met name voor reisbiljetten, om voortdurend de internetsites, en diensten en producten die u worden aangeboden te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.

Bovendien kan Thalys u, dankzij deze gegevens, per e-mail of per post nieuwsbrieven toesturen (’Newsletter’), en andere commerciële informatie over nieuwe diensten en producten, promoties en voordelen, enz.

Thalys kan de gegevens analyseren, verslagen opmaken over de commerciële bedrijvigheid en verkopen, de bezoekfrequentie, en kan marketingprofielen creëren. Thalys kan uw gegevens ook gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten en producten en om een strategie te ontwikkelen om nieuwe producten en/of diensten uit te werken en ter verbetering van haar communicatieplannen, opdat ze meer bij uw profiel zouden passen. Deze persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden opdat u kunt deelnemen aan een wedstrijd en om u in te lichten over het verloop en het resultaat ervan.

Thalys zal geen enkele informatie vrijgeven over haar gebruikers en/of klanten, in een ander kader dan zoals vastgesteld in dit Privacybeleid inzake persoonsgegevens, tenzij in geval van een gerechtelijke of wettelijke maatregel. 

Overdracht van persoonsgegevens

Thalys verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens niet te verkopen, verhuren of aan derden te bezorgen, tenzij indien anders beschreven in dit Privacybeleid.

Om bepaalde diensten en producten te leveren, behoudt Thalys zich het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven aan haar Partners en onderaannemers.

Daarnaast, en voor zover u hier vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, kan Thalys uw persoonsgegevens meedelen aan dienstverleners die contractueel aan Thalys gebonden zijn en die diensten of producten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Een voorbeeld hiervan zijn hotels, autoverhuurbedrijven, reisbureaus, enz.

Zowel deze dienstverleners als de onderaannemers en Partners van Thalys zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die ze namens Thalys ontvingen, te respecteren, en ze mogen er in geen geval gebruik van maken voor een ander doel dan de uitvoering van de diensten voor Thalys.

Deze Partners en dienstverleners passen een ander privacybeleid en andere praktijken dan die van Thalys toe. We raden u daarom aan om het privacybeleid van onze Partners en dienstverleners te bekijken, opdat u goed op de hoogte bent van hun procedures voor het inzamelen, gebruiken en verspreiden van informatie over u/

Door de voorwaarden van ons Privacybeleid te aanvaarden, geeft u Thalys hierbij de toestemming om de overdracht van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, uit te voeren. 

Veiligheid en privacy

Thalys verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaren, en heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om alle verlies, misbruik, wijziging of verspreiding van deze persoonsgegevens te voorkomen. We zullen de veiligheidsmaatregelen in functie van de technologische evolutie en voor zover nodig actualiseren.

Er werden veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegde personen. In het kader van de veiligheidsmaatregelen van Thalys, kunnen we u een identiteitsbewijs vragen voordat we u persoonsgegevens met betrekking tot u kunnen verschaffen.

Alle financiële verrichtingen die u op de websites van IZY Thalys uitvoert met uw betaalmiddelen, gebeuren via een beveiligde server (’Secure Server Technology’) die volgende mogelijkheden biedt:

 • een authenticatie waarmee uw identiteit gecontroleerd wordt en een beveiligde navigatie en beveiligde toegang tot uw persoonsgegevens gegarandeerd wordt,
 • een encryptie die zorgt voor de privacy van uw persoonsgegevens door ze te wijzigen zodat ze niet door anderen gelezen kunnen worden,
 • een integriteit van de gegevens waardoor er gecontroleerd wordt of de overgedragen persoonsgegevens niet gewijzigd werden.

De door Thalys geregistreerde persoonsgegevens zullen door Thalys vernietigd worden na afloop van de wettelijke of contractuele periode, of als Thalys ze niet meer nodig heeft voor het verwezenlijken van het doel vooropgesteld bij het verzamelen ervan.

Recht van toegang, verbetering, verwijdering en verzet

Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U heeft ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking ervan, binnen de grenzen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. U kan deze rechten gratis en op elk moment uitoefenen.

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • Hetzij door een brief te sturen naar:

IZY Thalys

§voor de Thalys TheCard leden: Service Thalys TheCard;

§voor de Thalys ThePass leden: Service Thalys ThePass;

§voor alle andere gevallen (met name voor gebruikers van de websites Thalys.com en ThalysInside, voor de applicatie Thalys.com voor smartphones en voor wie heeft ingeschreven voor de Thalys Newsletter):

Klantendienst.

B.P. 14

B-1050 Brussel

·Hetzij, in voorkomend geval, door het raadplegen van "mijn account Thalys" op de website Thalys.com, of "uw account" op de website ThalysThecard.com en/of op de website ThalysInside.com.

Uitschrijving van commerciële boodschappen en « recht om te worden vergeten »

 • Uitschrijving (opt-out) :
  • U kan zich op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrieven (‘Newsletter’) en andere commerciële boodschappen van IZYThalys, per gewone brief, per telefoon of door te klinkken op de uitschrijvingslink die onderaan op elke email staat.
  • Hou er rekening mee dat de uitoefening van uw recht op verzet tegen het versturen van direct marketing enkel van toepassing is voor het opgegeven e-mailadres. Als u commerciële zendingen op verschillende e-mailadressen ontvangt, moet u voor elk adres de uitschrijving uitvoeren, ofwel via "mijn Thalys account" (indien van toepassing), ofwel via de link "Uitschrijven" die op elke e-mail staat. Als u per post uitschrijft, moet u de e-mailadressen die u wilt deactiveren, deactiveren.
 • « Recht om vergeten te worden » :
  • Elk uitdrukkelijk verzoek om uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen, moet worden gericht aan het volgende emailadres : customerdata@thalys.com, met opgave van uw volledige gegevens (naam, voornaam, e-mail(s), volledig postadres) te samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Cookies

Bij uw eerste verbinding met de Internetsite van IZY Thalys, plaatsen we cookies op uw computer, met name om uw land en in voorkomend geval de taal die u wil gebruiken, te identificeren. Deze cookies vereenvoudigen het gebruik van onze websites en staan ons toe om u aanbiedingen aangepast aan uw interesses, te doen.

U kunt de installatie van de cookies op uw computer weigeren, maar deze weigering kan een verminderde functionaliteit of een vertraging tot gevolg hebben, en zelfs de toegang tot bepaalde diensten op de websites verhinderen.

Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen in functie van het type gebruikte browser, verzoeken we u om het volgende document te lezen: https://www.thalys.com/be/nl/cookies

Links naar andere websites

De websites van IZY Thalys kunnen links bevatten naar andere websites waarop Thalys geen enkele controle uitoefent en die niet gedekt zijn door dit Privacybeleid. Het privacybeleid van deze andere websites kan verschillen van voorliggend beleid. Thalys wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de websites van andere vennootschappen. Voordat u een bedrijf de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, nodigen we u uit om te informeren over hun beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voor alle bijkomende inlichtingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de Bbescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, bij wie Thalys de verwerking heeft aangegeven.

Link: www.privacycommission.be/nl

Toepasselijke wetgeving

 • De wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad, 18 maart 1993);
 • Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, van 13 februari 2001 (Belgisch Staatsblad, 13 maart 2001);
 • Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij (Belgisch Staatsblad, 17 maart 2003);
 • Koninklijk besluit tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post, van 4 april 2003 (Belgisch Staatsblad, 28 mei 2003).

Definities

 • "IZY Thalys" verwijst naar de dienstverlening van hogesnelheidstreinentreinvervoer die in vier landenBelgië en Frankrijk rijdten, namelijk België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, alsook naar de verschillende merken en merktekens die uitgebaat worden onder de benaming IZY Thalys.

·"THI Factory" verwijst naar de naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Stefaniaplein 20 - 1050 Brussel (btw BE 541.696.005, RPR Brussel ), die beschikt over een vergunning voor een spoorwegonderneming en een veiligheidscertificaat in Frankrijk en België, die haar toelaten de Belgische en Franse spoorwegnetten te exploiteren met het oog op het verlenen van diensten van personenvervoer tussen Frankrijk en België. Voor de exploitatie van andere spoorwegnetten, steunt THI Factory op Partnerspoorwegondernemingen.

 • "Thalys International" verwijst naar de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Stefaniaplein 20, 1050 Brussel (btw BE 0455.370.557, RPR Brussel). Deze vennootschap is verantwoordelijk voor het uitwerken en vaststellen van de uitvoering van het beleid voor de levering van diensten aan reizigers op Thalys-hogesnelheidstreinen met als doel de economische activiteit van de SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) en de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) te ontwikkelen.