S

Algemene gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

De Gebruiker van de website IZY.com, de mobiele website of de mobiele IZY applicatie wordt verzocht deze algemene voorwaarden, die via een hyperlink toegankelijk zijn vanaf iedere pagina van onze sites, evenals via het menu op de mobiele IZY applicatie, aandachtig te lezen.
Door gebruik te maken van voormelde websites of applicatie aanvaardt U de onderhavige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.
Het wordt dan ook sterk aanbevolen dat de Gebruiker deze algemene gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek aan voormelde websites of applicatie herleest; Thalys behoudt zich immers het recht voor ze op ieder ogenblik te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking van zodra zij toegankelijk zijn op de website IZY.com, de , de mobiele  website, of de mobiele IZY applicatie.
De onderhavige algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden die gelden voor elk type product of dienst dat, in voorkomend geval door de Partners van Thalys, op hogervermelde websites of applicatie wordt aangeboden.
 

Definities

 • "IZY Thalys" verwijst naar de dienst van treinvervoer die in België en Frankrijk rijdt, alsook naar de verschillende merken en andere merktekenen die uitgebaat worden onder de benaming IZY Thalys.
  - “THI Factory” verwijst naar de naamloze vennootschap van Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te Stefaniaplein 20, 1050 Brussel (BTW BE 0541.696.005, RPR Brussel) die zowel over een vergunning als spoorwegonderneming beschikt als over een veiligheidscertificaat in Frankrijk en België om de Belgische en Franse spoorwegen uit te baten voor de dienstverlening van reizigersvervoer   tussen Frankrijk en Brussel.

 • “Thalys International” is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Marcel Broodthaersplein 4 1060 Brussel (BTW BE 0455.370.557 , RPR Brussel)..

  De “mobiele IZY website” verwijst naar de site en de webpagina’s geëxploiteerd onder de domeinnaam of het uithangbord IZY.com, en aangepast voor raadpleging via smartphone. De “mobiele IZY applicatie” verwijst naar de mobiele applicatie geëxploiteerd onder de domeinnaam of het uithangbord IZY.com, en aangepast voor een raadpleging via smartphone. “Partner(s)” staat voor iedere leverancier van producten en/of diensten waar de website IZY.com, , de mobiele website, of de mobiele IZY applicatie toegang toe geeft.
  De “smartphone” verwijst naar elke mobiele telefoon van het type smartphone die compatibel is met de website IZY.com, de mobiele website, en de mobiele IZY applicatie.

  Met de termen “U” of “gebruiker” wordt verwezen naar iedere gebruiker van de website IZY.com, de mobiele website, en de mobiele IZY applicatie die om het even welk door voormelde websites of applicatie, of door haar Partners aangeboden product of dienst, reserveert, bestelt en/of koopt.

Aansprakelijkheid van Thalys met betrekking tot de koopverrichtingen en reserveringen

1. Contractuele betrekkingen

Wanneer U een aankoop of reservering verricht op de website IZY.com, de mobiele website of de mobiele IZY applicatie, gaat U een contractuele verbinding aan met Thalys volgens de Algemene gebruiksvoorwaarden.
Bij aankopen of reserveringen vanaf de Site Thalys.com, wordt U geleid naar de pagina’s van de Partner van Thalys International die instaat voor die verrichtingen. Indien u deze wilt uitvoeren via de mobiele Thalys website of applicatie wordt u in rechtstreeks telefonisch contact gebracht met de oproepcentra van de Partners van Thalys, die instaan voor deze verrichtingen.De websites en ’de applicatie vallen onder de controle en verantwoordelijkheid van Thalys. Thalys is bijgevolg verantwoordelijk voor de inhoud van die sites, de kwaliteit en goede werking van de producten en diensten die er worden voorgesteld.
 

2. Klantendienst
 

Opmerkingen en suggesties betreffende de website IZY.com, de mobiele website, of de mobiele IZY applicatie kunnen worden gericht aan de klantendienst van IZY Thalys:

 • Via de post:
  IZY Thalys, B.P. 14, B-1050 Bruxelles 5 (België)

Aansprakelijkheid van Thalys verbonden aan het gebruik van de IZY websites, evenals van de mobiele IZY applicatie

Thalys wijst iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door haar schuld of haar – zelfs grove – nalatigheid, onder meer door:

 1. De website IZY.com, de mobiele website, of de mobiele IZY applicatie waaronder ook begrepen de onbeschikbaarheid of de technische werking ervan, de eventuele niet-levering of niet-tijdige bijwerking, de eventuele afwezigheid van beveiliging of bescherming van de gegevens tijdens de overdracht via internet waarbij personen of computersystemen betrokken zijn die aan de controle van Thalys ontsnappen. Thalys kan de toegang tot voormelde websites of applicatie of een deel hiervan geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken;
 2. De op voormelde websites of applicatie aangeboden informatie, de eventuele onjuistheid hiervan, alsook de inhoud en het gebruik van de websites die met bovenvermelde websites of applicatie verbonden zijn door hypertekst-koppelingen;
 3. Virussen, hacking attacks, computerwormen of feiten die kunnen worden aangemerkt als informaticamisdrijven en die tot doel hebben op de een of andere manier schade toe te brengen aan het computersysteem van een gebruiker van de website IZY.com, de mobiele website, of de mobiele IZY applicatie, behoudens opzettelijke fout van Thalys. Thalys raadt u aan om in voorkomend geval een antivirusscan uit te voeren op de volledige gedownloade inhoud.

Bovendien wijst Thalys alle aansprakelijkheid af in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt wordt door:

 • Het niet synchroniseren van de recentste gegevens op de smartphone van de klant, waarbij Thalys niet aansprakelijk kan gesteld worden voor onjuiste informatie van de gebruiker die op de mobiele account worden weergegeven, wat een synchronisatieprobleem kan veroorzaken;

 • Een storing in de werking van uw hardware, waardoor u de website IZY.com, de mobiele website, of de mobiele IZY applicatie niet kunt bezoeken of raadplegen;

 • De reproductie van voormelde websites of applicatie door een derde en in het bijzonder voor elke fout, weglating of weergave van onvolledige, onprecieze of verouderde informatie in vergelijking met de informatie die op de site IZY.com, of op de mobiele IZY website of applicatie wordt weergegeven.

  Thalys kan niet garanderen dat de website IZY.com, de mobiele website, en de mobiele IZY applicatie, en de producten en diensten die er worden aangeboden, compatibel zijn met de hardware van de gebruiker om zich een toegang te verschaffen en deze te raadplegen.
  Thalys behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de functionaliteiten die het mogelijk maken voormelde websites of applicatie te bezoeken of te raadplegen, te wijzigen.

Bescherming van de IZY websites, evenals van de mobiele IZY applicatie

De inhoud, de presentatie van de website IZY.com, de mobiele website, en de mobiele IZY applicatie (teksten, lay-out, grafische elementen, logo’s, enz.), de handelsnaam “IZY Thalys” en “IZY”, de merken en andere samenstellende elementen van voormelde websites en applicatie zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die Thalys beheert.
Iedere reproductie of openbaarmaking door welk middel ook, iedere aanpassing, vertaling, verwerking of gebruik – zelfs gedeeltelijk – van de inhoud van bovenvermelde websites en applicatie is verboden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Thalys.
Thalys behoudt zich het recht voor om al dan niet in te stemmen met de creatie van een hypertekst-koppeling tussen uw site en de website IZY.com, de mobiele website, of de mobiele IZY applicatie. Voor verzoeken om toestemming kunt u zich wenden tot Thalys.

Verplichtingen van de Gebruiker van de IZY websites, evenals van de mobiele IZY applicatie

De Gebruiker verbindt zich ertoe:

 • de website IZY.com, de mobiele website, of de mobiele IZY applicatie niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die afbreuk kunnen doen aan de rechten van Thalys of van derden, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten in het bijzonder voormelde websites of applicatie niet te gebruiken voor het verspreiden van handelsgeheimen, schadelijke of onwettige informatie, informatie die in strijd is met de goede zeden of die discriminerend of beledigend is voor Thalys of voor derden;

 • de toegang tot de website IZY.com, de mobiele website, of de mobiele IZY applicatie niet te verstoren, zich geen toegang te verschaffen tot de informaticasystemen van Thalys, noch ze te wijzigen, noch ze te gebruiken om computervirussen, hacking attacks, computerwormen, enz. te verspreiden of feiten te begaan die als informaticamisdrijven kunnen worden aangemerkt;

 • de onderhavige algemene Gebruikersvoorwaarden te respecteren.

  Bij niet-naleving van de verplichtingen van de Gebruiker van de website IZY.com, de mobiele website, of de mobiele IZY applicatie, behoudt Thalys zich het recht voor om de toegang tot deze websites en applicatie onmiddellijk te blokkeren, de toegang op haar net te verbieden zonder terugbetaling van de betaalde biljetten en een schadevergoeding te eisen. Bovendien aanvaardt de gebruiker dat hij Thalys schadeloos moet stellen en moet ontheffen van elke aansprakelijkheid in geval van verlies, schade, vergoedingen, en kosten die door Thalys worden opgelopen naar aanleiding van het niet respecteren van zijn verplichtingen als gebruiker.

Geldigheid van de clausules

In het geval dat één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden hetzij ongeldig of onwettelijk worden verklaard, hetzij niet kunnen worden toegepast, behouden alle andere clausules hun geldigheid en blijven bindend voor Partijen.

 

Versies in verschillende talen

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. In het geval er een meningsverschil is over een clausule van deze Algemene Voorwaarden, is de Franse versie doorslaggevend.

Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

Geschillen betreffende de geldigheid, uitlegging, uitvoering of niet-uitvoering van de rechten en plichten verbonden aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en alleen de Brusselse gerechten zijn bevoegd om deze geschillen te beslechten.