S

Algemene voorwaarden van Vervoer

DEEL 1 DE VERVOERSOVEREENKOMST

De vervoersovereenkomst die tussen de Vervoerder en de Reiziger wordt afgesloten, wordt beheerst volgens de volgende hiërarchische orde: 

1. door Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en de plichten van reizigers in het treinverkeer ("PRR") : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
2. door de uniforme Regels over de Internationale vervoersovereenkomst van de Reizigers (“CIV”);
3. door deze Algemene Vervoersvoorwaarden van IZY Thalys;
4. door de Algemene Vervoervoorwaarden voor het spoorvervoer van Reizigers ("GCC-CIV/PRR") ; deze GCC-CIV/PRR worden uitgewerkt binnen het Comité international des transports ferroviaires (CIT). De inhoud ervan kan geraadpleegd worden in het Frans, het Engels en het Duits op de internetsite van het CIT: www.cit-rail.org.

De transfer tussen twee stations, bijvoorbeeld tussen de stations van eenzelfde agglomeratie, met een ander vervoermiddel dan met de IZY-trein (andere spooronderneming, vliegtuig, bus, tram, metro, taxi, auto, enz.) of te voet wordt niet door de vervoersovereenkomst gedekt.

DEEL 2 HET VERVOERBEWIJS

De vervoersovereenkomst wordt vastgesteld door een of meerdere vervoerbewijzen die uitgegeven worden op een papieren of op een elektronische drager.

Een vervoerbewijs vormt een vervoersovereenkomst, behoudens andersluidende aanduiding.

Het vervoerbewijs op papieren of elektronische drager geldt als bewijs, tot bewijs van het tegendeel, van de afsluiting en de inhoud van de vervoersovereenkomst. Voor wat het elektronische vervoerbewijs betreft is deze bepaling enkel van toepassing voor zover de reiziger de elektronisch geregistreerde informatie kan voorleggen, zoals vermeld in artikel 2.4.1.

 

2.1     Aanvaarding van de Algemene Vervoersvoorwaarden van IZY Thalys

 

Door een IZY-vervoerbewijs via elk middel te kopen en/of door gebruik te maken van de IZY-vervoersdienst, ongeacht de drager, gaat de Reiziger onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Vervoervoorwaarden van IZY-Thalys.

 

2.2. Boeking en gebruiksvoorwaarden van het vervoerbewijs

Om met IZY te reizen moet elke Reiziger een vervoerbewijs met boeking uitgegeven in Ticketless-vorm bij zich hebben.
 
Het ticket moet worden aangekocht vooraleer de trein vertrekt. De reiziger die een zitplaats geboekt heeft (met inbegrip van klapstoeltje) is verplicht om deze plaats in te nemen binnen de 15 minuten na het vertrek van de trein uit het vertrekstation waarvoor de boeking gedaan werd op het gevaar af zijn recht op een zitplaats te verliezen en in voorkomend geval zijn toestand geregulariseerd te zien overeenkomstig artikel 2.4 van deze voorwaarden.
Als de reiziger zonder vervoerbewijs met boeking voor de genoemde trein aan boord van een IZY-trein stapt, moet hij zich onmiddellijk bij de Train Manager melden om zijn situatie in orde te brengen.
 
De plaatsen zullen volgens de beschikbaarheid worden toegekend.
 
De vervoerbewijzen mogen enkel gebruikt worden voor een traject dat uitgevoerd wordt op de datum, in de trein van vertrek-aankomst en voor de klasse van de plaatsen die aangeduid zijn.
 
Bij de aankoop van het vervoerbewijs is de Reiziger verplicht te controleren dat de tarieven, datum, uur, traject en vertrek-aankomst die op het vervoerbewijs vermeld zijn en de opties effectief met zijn bestelling overeenkomen.

 

2.2.1 Inleiding

Thalys ontwierp en beheert een service voor de reizigers onder de naam Ticketless (hierna "Service" of "Ticketless" genoemd). Elke persoon die de toegang tot de Service vraagt, wordt geacht de voorwaarden van de genoemde Service onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Ze maken integraal deel uit van de Algemene Vervoersvoorwaarden van IZY Thalys.

 

2.2.2 Onderwerp van de Service

Ticketless is een service waarmee de personen die één of meerdere reizen aan boord van de Thalys-treinen willen ondernemen onder de hierna volgende voorwaarden kunnen reizen zonder over een vervoerbewijs in fysieke vorm te beschikken. De courante benaming van "Ticketless" is "virtueel ticket" en het vervangt het traditionele papieren ticket. De onderliggende vervoersovereenkomst is gedematerialiseerd en de informatie over de reis (naam van de Reiziger, datum en uur van de reis, vertrek- en aankomstplaatsen, categorie van de plaatsen, opties,...) zijn opgeslagen onder elektronische vorm die weergegeven kan worden door verschillende kanalen en gecontroleerd kan worden volgens wat hieronder in artikel 2.4 wordt gepreciseerd.

 

2.2.3 Toegangsvoorwaarden

De Service is enkel toegankelijk voor de Reizigers die een boeking hebben uitgevoerd en die de prijs die met de reis overeenkomt, betaald hebben. De Ticketless-boeking is op naam, persoonlijk en onoverdraagbaar.
 

2.2.4 Beperkingen en doelgebied

De reis met Ticketless is toegankelijk op het volledige IZY Thalys-net. 

 

2.2.5 Bevestiging van een boeking

De aankoopverrichtingen van een Ticketless geven aanleiding tot het onmiddellijk verzenden van een reisbevestiging per e-mail. De Reiziger kan met deze bevestiging alle informatie bewaren met betrekking tot zijn reis (naam van de Reiziger, datum, uur, treinnr., plaatsnr., enz.) In voorkomend geval ontvangt de Reiziger, naast de reisbevestiging, een aankoopbevestiging van de verdeler per e-mail.
 
In voorkomend geval ontvangt de Reiziger een e-mail met informatie in geval van verstoring van het verkeer van de IZY Thalys die met zijn reis te maken heeft. De Reiziger die zijn gsm-nummer heeft meegedeeld en die de betalende "SMS"-optie  gekozen heeft bij zijn boeking, zal op zijn gsm en voor het vertrek van zijn trein (i) een sms met zijn plaatsen en in de mate van het mogelijke (ii) informatie indien het Thalys-verkeer verstoord is. Indien de Reiziger die een smartphone heeft dat wenst, kan hij de mobiele IZY-applicatie downloaden en er zijn Ticketless met zijn boordidentificatiebarcode in downloaden.                                                                                        

 

2.2.6 Aansprakelijkheid

Thalys kan niet aansprakelijk gehouden worden bij ontbreken, laattijdigheid, verlies of slechte verdeling van de e-mail/sms noch bij het verzenden ervan naar een verkeerd adres, onbeschikbaarheid of slechte werking van de Service, verbindingsproblemen met de telefoon en internet die de uitvoering van de verplichtingen waarmee ze belast is in het kader van de Ticketless-service, vertraagt of verhindert. Ook al waakt Thalys erover dat alle informatie die aan de Reiziger wordt meegedeeld, correct is, kan Thalys niet aansprakelijk gehouden worden voor fouten over de inhoud van de informatie noch voor hun eventuele gevolgen. Thalys kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het frauduleus gebruik van een Ticketless.
 

2.3     Aankoop

 

2.3.1. Aankoop van IZY Thalys-vervoerbewijzen

Behoudens bijzondere bepalingen kunnen de IZY Thalys vervoerbewijzen door de Reiziger gekocht worden:

 • via internet op de IZY.com, voyages-sncf.com of b-europe.com sites;
 • de mobiele versie van IZY.com en de mobiele IZY-applicatie.

In voorkomend geval kunnen er dossierkosten worden aangerekend die ten laste zijn van de Reiziger.

Verloren of gestolen vervoerbewijzen worden niet vervangen noch terugbetaald.
 
De tarieven zijn twee maanden voor de vertrekdatum beschikbaar voor verkoop. De verkoop wordt, volgens het tarief, 5 tot 15 minuten voor het vertrek van de betrokken IZY-trein afgesloten. Voor de verkoop aan het perron bij onmiddellijk vertrek of aan boord kan er een meerprijs worden toegepast.
 
De aankoopprijs van een vervoerbewijs bevat het vervoer en in voorkomend geval de optionele, specifieke services.

 

2.3.2. Gebruik van de IZY Thalys e-Vouchers

De IZY Thalys e-Vouchers, die 12 maanden geldig zijn vanaf hun uitgiftedatum en enkel op internationale IZY-trajecten, mogen enkel op de IZY.com-site gebruikt worden.
Als een Reiziger een vervoerbewijs koopt met één (of meerdere) IZY Thalys e-Voucher(s):

 • waarvan de waarde hoger is dan de prijs van het betreffende vervoerbewijs, zal het verschil definitief verloren zijn;
 • waarvan de waarde lager is dan de prijs van het betreffende vervoerbewijs, zal het verschil betaald moeten worden door andere IZY Thalys e-Vouchers in te voeren of via bankkaart.

Per bestelling mogen er maximum vijf (5) IZY Thalys e-Vouchers gebruikt worden.

 

2.4     Controle van het vervoerbewijs op het perron of aan boord en beheer van de onregelmatige situaties

1) De Reiziger moet, voor het opstappen in de trein bij de  controleprocedure op het perron, en/of tijdens de volledige duur van zijn reis, zijn vervoerbewijs kunnen voorleggen en, in voorkomend geval, de bewijsstukken die te maken hebben met de voorwaarden van zijn reis (bv. een document dat het recht op speciale tarieven bewijst, identiteitskaart, enz.).
 
De Reiziger heeft enkel toelating om te reizen indien hij is overgegaan tot een Ticketless-boeking en hij bij de controle een geldige boekingsbevestiging op zijn naam kan voorleggen, met name:

 • een afgedrukte reisbevestigingsmail met de 2D-barcode of
 • een Mobile Ticket indien de klant het vervoerbewijs op zijn gsm opgeslagen heeft.

Enkel de computerregistratie in het Thalys-informaticasysteem geldt als bewijs.
 
2) Het bezit en/of de geldigheid van de vervoerbewijzen (met inbegrip van die van de bewijsstukken) wordt op het perron en/of aan boord door het IZY-personeel gecontroleerd. In voorkomend geval kan de identiteit van de Reiziger eveneens gecontroleerd worden. Elke persoon, zelfs voorzien van een geldig vervoerbewijs, die de boekings- en/of gebruiksvoorwaarden van zijn vervoerbewijs zou overtreden en/of die een gedrag zou vertonen dat de veiligheid van de trein en/of het comfort van de Reizigers in gevaar zou kunnen brengen, kan de toegang aan boord ontzegd worden of uit de trein gezet worden, zonder recht op terugbetaling van de vervoerprijs. Aan boord moet de Reiziger die niet beschikt over een geldig vervoerbewijs (of die niet in het bezit is van de bewijsstukken die aan zijn reis verboden zijn) zich spontaan bij de Train Manager melden die zijn situatie in orde zal brengen door zich te baseren op de referentieprijs van de betrokken klasse, verhoogd met de boordkosten van 20€ (contant of met bankkaart, cheques zijn uitgesloten). Bij gebrek aan onmiddellijke betaling kan de Reiziger zich de inscheping zien weigeren of van het Vervoer uitgesloten worden onverminderd de opstelling van een Vaststelling van een onregelmatigheid zoals hieronder gepreciseerd en zonder dat enige vergoeding van de Reiziger toegelaten is. In een dergelijk geval zullen er dossierkosten van een forfaitair bedrag van 40€ worden gevoegd bij het verhoogde boordtarief zoals hierboven beschreven werd.
 
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling door de klant van het gevraagde bedrag en/of in geval van duidelijke fraude en/of in geval van een gedrag dat de veiligheid van de trein en/of het comfort van de Reizigers in gevaar kan brengen, zal de Train Manager een Vaststelling van een onregelmatigheid opstellen op voorlegging van een identiteitsbewijs en er een kopie van aan de Reiziger geven. Deze Vaststelling van een onregelmatigheid zal aanleiding geven tot bijkomende kosten en/of verdere gerechtelijke vervolging, onverminderd de eventuele schadevergoeding die ten laste van de Reiziger zal blijven. In dergelijk geval zullen de houders van het recht op speciale tarieven het risico lopen hun recht en het document dat dit recht vaststelt onmiddellijk ingetrokken te zien en moeten ze administratiekosten betalen. Indien er een fraudegeval voor een reis wordt vastgesteld, zullen de ongebruikte Ticketless niet terugbetaald worden. In de veronderstelling dat de Reiziger het gevraagde bedrag om zijn situatie in orde te brengen niet aan boord betaald heeft en hij niet binnen de 15 kalenderdagen overgaat per overschrijving of per onlinebetaling op via  thalys.com/be/nl/proces-verbaal), worden er hem bijkomende kosten van 150€ aangerekend voor een eerste herinnering en zal na een tweede herinnering het dossier aan een gerechtsdeurwaarden en/of een incassobureau worden overgemaakt.
 
3) De IZY-reizigers moeten 30 minuten voor het vertrekuur van de trein op het perron aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, kan hen de toegang tot de trein geweigerd worden.

 

2.5     Beschikbaarheid en overboeking

De IZY-treinen bieden niet allemaal dezelfde reisformules noch hetzelfde aantal plaatsen voor de verschillende reisformules. De voordeligste formules zijn beperkt beschikbaar. Het is dus aangeraden om het vervoerbewijs zo vroeg mogelijk aan te komen, volgens de tariefvoorwaarden, om meer kans te hebben aan een voordelige prijs te reizen.

 

2.6     Omwisseling en terugbetaling

De IZY-tarieven zijn niet omwisselbare en niet terugbetaalbare tarieven.

 

2.7     Aansprakelijkheid van de Vervoerder

 

2.7.1. Aansprakelijkheid in geval van lichamelijke schade aan personen

In geval van overlijden of verwonding van de Reiziger tijdens de uitvoering van het vervoer is THI Factory tegenover de Reizigers verantwoordelijk voor de uitbating van de dienst uitgevoerd op Belgische en Franse netwerken;
De aansprakelijkheid van de Vervoerder (met name met inbegrip van de vrijstellingsredenen) en de vergoedingen die door deze verschuldigd zijn in het kader van dit artikel, worden beheerst door de bepalingen van deel 11 van de GCC-CIV/PRR.

 

2.7.2. Aansprakelijkheid in geval van materiële schade

In geval van overlijden of verwonding van Reizigers is de Vervoerder daarenboven aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het volledige of gedeeltelijke verlies of van de beschadiging aan voorwerpen die de Reiziger bij zich had of bij zich had als handbagage volgens de bepalingen van deel 12 van de GCC-CIV/PRR.

 

2.7.3. Aansprakelijkheid bij niet naleving van de uurregelingen: beleid bij laattijdigheid, gemiste aansluitingen en annuleringen

 

2.7.3.1 Vergoeding bij laattijdigheid

De maximale waarde van een e-Voucher is € 50. Desgevallend kan de Reiziger meerdere IZY e-Vouchers ontvangen totdat het volledige bedrag van de vergoeding bereikt is.

De vertraging wordt berekend rekening houdend met het tijdsverschil tussen het tijdstip waarop de reiziger moest aankomen volgens de dienstregeling vermeld op zijn vervoersovereenkomst en het werkelijke tijdstip van aankomst.
Voor elke vertraging van een IZY-trein groter dan of gelijk aan 60 of 120 minuten, biedt de Vervoerder aan de Reizigers een vergoeding aan in IZY e-Vouchers ter waarde van respectievelijk 25 of 50% van de betaalde ticketprijs. De IZY e-Vouchers hebben een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf hun uitgiftedatum.
Reizigers die een financiële vergoeding verkiezen, ontvangen die per overschrijving of terugbetaling op creditcard.

Elke vergoeding moet via het online formulier worden gevraagd.
Vergoedingen kleiner dan € 4 worden niet terugbetaald.
De Reiziger heeft geen recht op vergoeding indien hij geïnformeerd was over de vertraging vóór hij het ticket kocht, of als de vertraging gedurende de voortzetting van de reis minder dan 60 minuten bedraagt in het aankomststation.

 

2.7.3.2 Doorzending en assistentie

In toepassing van artikel 32 CIV (bijzonder rechtstelsel van de vrijstellingsredenen van het spoorwegrecht), dat eveneens bij het PRR gevoegd is, zijn de Vervoerders niet verplicht de Reizigers door te zenden of bij te staan zoals bepaald door respectievelijk artikel 16 en artikel 18 PRR wanneer de vertraging, de gemiste aansluiting of de annulering te wijten is aan één van de volgende oorzaken:

 1. omstandigheden die buiten de spooruitbating vallen en die de Vervoerder ondanks de volgens de bijzonderheden van het geval vereiste ijver niet kon verhinderen en waarvan hij de gevolgen niet kon vermijden, of
 2. een fout van de Reiziger, of
 3. het gedrag van een derde dat de Vervoerder, ondanks de volgens de bijzonderheden van het geval vereiste ijver niet kon verhinderen en waarvan hij de gevolgen niet kon vermijden; een andere onderneming die dezelfde spoorinfrastructuur gebruikt wordt niet beschouwd als een derde; het verhaalrecht wordt niet aangetast.

 

2.8     Minderjarigen

Om veiligheidsredenen mogen kinderen jonger dan 12 jaar niet alleen aan boord van de IZY-treinen reizen. De toegang aan boord van de IZY-treinen voor kinderen jonger dan 12 jaar die alleen reizen wordt hun dus categoriek geweigerd. Indien de ouders of wettelijke voogden het kind desondanks alleen op het perron zouden laten, zal Thalys zich verplicht zien de politie te contacteren om zich over het kind te ontfermen.
 
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen reizen in het gezelschap van een volwassene of van een kind van 12 tot 18 jaar.
 
Elk minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) reist in elk geval onder de verantwoordelijkheid van zijn ouders of wettelijke voogden. Het is de taak van de ouders of wettelijke voogden om zich bij de bevoegde nationale overheden te informeren en er zich van te vergewissen dat hun kind de noodzakelijke documenten heeft om het toe te staan de grenzen te overschrijden.

 

2.9     Reizigers in een rolstoel

Op voorlegging van een bewijsstuk is er assistentie beschikbaar bij de toegang tot de trein voor rolstoelgebruikers die dit aangeven bij de aankoop van hun vervoerbewijs of die er het station over inlichten voor het vertrek door:

 • In België : +32 (0)2 528 28 28 te bellen (ten laatste 48u voor uw reis), kost van een lokaal gesprek volgens het tarief van de telecomoperator ;
 • In Frankrijk : +33 (0)8 90 64 06 50 te bellen (ten laatste 48u voor uw reis), kost van een lokaal gesprek volgens het tarief van de telecomoperator of op www.accessibilite.sncf.com;

De assistentie kan slechts gegarandeerd worden indien deze binnen de bovenstaande termijnen wordt aangevraagd.

Er werd een speciaal tarief ingevoerd voor mensen die in een rolstoel reizen. Aan boord van IZY genieten deze personen van een speciaal ingerichte ruimte voor rolstoelen in wagon 1. De stoel met mobiele zitting zorgt ervoor dat ze gemakkelijk plaats kunnen nemen. De toiletten werden aangepast om een betere toegang te verzekeren.

De begeleiders van reizigers in een rostoel genieten van een speciaal tarief "Begeleider" op voorwaarde dat ze een bewijsstuk voorleggen dat aangeeft dat de begeleiding noodzakelijk is.

 

2.10   Reizen met een huisdier

Kleine honden en huisdieren mogen gratis aan boord van een IZY-trein reizen indien ze vervoerd worden in een mand met afmetingen die niet groter zijn dan 55x30x30cm. Deze mand wordt als handbagage van de reiziger beschouwd (zie art. 2.11.1). Blindengeleidehonden reizen eveneens gratis.

Honden die niet in een mand vervoerd worden, worden enkel aan boord toegelaten wanneer er een vervoerbewijs aangekocht wordt aan het "Dieren"-tarief en indien ze op de schoot reizen of aan de leiband gehouden worden op de vloer van de wagons en gemuilkorfd zijn zodat ze hun omgeving niet lastigvallen. Op vraag van een Reiziger kan de Train Manager het dier en zijn eigenaar naar een ander treinonderdeel verplaatsen.

 

2.11   Bagage

De voorwerpen en koffers die door de Reizigers worden vervoerd, blijven onder hun volledige verantwoordelijkheid gedurende de volledige duur van het traject (met inbegrip van het plaatsen in de bagageruimtes die zich tussen de compartimenten bevinden) en moeten een etiket dragen met de naam en de voornaam van de Reizigers.
 

2.11.1 Toegelaten bagage zonder toeslag

De Reiziger mag zonder een supplement te betalen de volgende zaken aan boord meenemen:

 • een enkele 'handbagage' met de volgende afmetingen :  27cm breed, 36cm hoog, 15cm diep (maximumgewicht 10 kg). Elke mand die het vervoer van een dier toelaat met de hierboven vermelde afmetingen, kinderwagens of opplooibare fietsen die geplooid worden vervoerd, worden beschouwd als 'handbagage'. De kinderwagens moeten geplooid in de bergruimtes geplaatst worden die zich in de wagon bevinden waarin de Reiziger zijn plaats heeft geboekt.
 • een enkele 'cabinebagage' met de volgende afmetingen:  35cm breed, 55cm hoog en 25cm diep met een gewicht van maximum 32kg.

 

2.11.2 Bijkomende of grote bagage met betaling van een toeslag

Elke bagage of voorwerp dat veel plaats inneemt (een fiets in zijn hoes, een paar ski's, een muziekinstrument, een surfplank of een golftas), niet langer dan 2 meter is en niet meer dan 32 kg weegt, is toegelaten aan boord van de IZY-trein op voorwaarde dat de reiziger op het ogenblik van de boeking de optie bijkomende bagage heeft genomen en betaald.
Indien er geen boeking is gebeurd, kan de genoemde bagage enkel aan bood genomen worden na onmiddellijke betaling van de regularisatie van € 30 bij de Train Manager.

Indien deze bagageregularisatie niet betaald werd, kan de reiziger de toegang tot de IZY-trein ontzegd worden zonder recht te hebben op de terugbetaling van de ticketprijs.

De omvangrijkste bagages moeten in de bagageruimte worden geplaatst die zich aan het uiteinde van elke wagon bevinden. Muziekinstrumenten moeten vervoerd worden in bij voorkeur harde hoezen en mogen niet meer dan 2m lang zijn en niet meer dan 32kg wegen.
De ski's, sportplanken en golfzakken moeten beschermd worden door hoezen en mogen niet meer dan 2m lang zijn en niet meer dan 32kg wegen.

Fietsen die in een hoes van 120x90 cm zitten (met gedemonteerd voorwiel) worden aan boord aanvaard op voorwaarde dat ze in de bagageruimte geplaatst worden die zich aan het uiteinde van elke wagon bevindt.

Bagage die een gevaar betekent voor de veiligheid en de goede werking van de operaties, bagage die een gevaar betekent voor de trein of voor elke persoon die zich aan boord bevindt en andere voorwerpen of substanties die verboden zijn krachtens de nationale wet van de vertrek- en/of de bestemmingsplaats en/of van het land dat de Reiziger tijdens zijn traject doorkruist, is verboden.

 

2.12 Diverse verbodsbepalingen :


Tabaksproducten

Het is verboden tabaksproducten te verbruiken in de IZY-treinen. Producten die bestemd zijn om gerookt of verdampt te worden, worden als tabaksproducten beschouwd van zodra ze, zelfs gedeeltelijk, bestaan uit tabak of nicotine, met als enige uitsluiting de producten die als geneesmiddel gebruikt worden.

Indien dit verbod wordt overtreden, is de Reiziger een forfaitair bedrag van 200€ verschuldigd en zal de Train Manager een Vaststelling van een onregelmatigheid opstellen volgens artikel 2.4.2. §2.   

 

Beschadiging van het materiaal

Het is verboden de binnen- of buitenkant van de trein te beschadigen of te bevuilen. In geval van inbreuk, zal de Reiziger een forfaitair minimumbedrag van 60€ verschuldigd zijn, onverminderd het recht van hem een hoger bedrag te vorderen volgens de werkelijk gemaakte kosten. 

 

Laattijdigheid van de trein veroorzaakt door een Reiziger

Het is verboden een niet gemotiveerd gebruik te maken van het alarmsignaal in de trein of meer in het algemeen elke niet gemotiveerde daad te stellen die de laattijdigheid van de trein veroorzaakt. In geval van inbreuk, zal de Reiziger een bedrag van 10€ per minuut vertraging van de trein, met een minimum van 60€ verschuldigd zijn, onverminderd het recht van hem een hoger bedrag te vorderen volgens de werkelijk gemaakte kosten.

 

2.13   Klachten

 

2.13.1 Klachten omwille van vertraging, gemiste aansluiting of annulering

De compensatieaanvraag in geval van vertraging, gemiste aansluiting en annulering zoals voorzien in punt 2.7 moet binnen de twee maanden na de vertraging op IZY.com ingediend worden door van het daartoe bestemde formulier gebruik te maken, waarop de boekingsreferentie vermeld moet worden dat uit zes letters bestaat.

Voor de compensaties per bankoverschrijving moeten de IBAN- en BIC-codes bij de compensatieaanvraag gevoegd worden.

 

2.13.2 Klacht bij lichamelijke schade aan personen

De klachten over lichamelijke schade moeten schriftelijk worden ingediend bij THI Factory (Marcel Broodthaersplein 4, 1050 Brussel), en dit binnen een termijn van 12 maanden vanaf het ogenblik waarop de rechthebbende kennis nam van de schade. Om toegelaten te worden moet de klacht minstens een doktersattest bevatten dat de aangevoerde schade attesteert.

 

2.13.3 Diverse bepalingen

Volgens de aard van de klacht kunnen er bijkomende stukken gevraagd worden.
De indiening van een klacht geeft niet systematisch aanleiding tot een vergoeding.
Het rijden met een trein die verschillend is van de voorziene trein, geeft geen recht op een vergoeding. Indien het een Thalys trein betreft, geeft de afwezigheid van WiFi aan boord en de afwezigheid van een restauratiedienst geen recht op een vergoeding.

 

2.14   Integraliteit en onafhankelijkheid van de clausules

Als het blijkt dat een deel van deze Voorwaarden niet geldig is of niet uitgevoerd kan worden, heeft dit in geen geval invloed op de geldigheid of de opeisbaarheid van de overblijvende voorwaarden, die in de mate van het mogelijke van kracht zullen blijven.

Voor alle vorderingen die ingediend worden tegen Thalys International en/of THI Factory, die niet gebaseerd zijn op de vervoersovereenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting zal onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Brussel.

DEEL 3 HET IZY Thalys TARIEFGAMMA

 

3.1     Toepassingsgebied

De tickets worden uitgegeven voor de verbinding Parijs-Brussel.
De IZY Thalys tickets zijn niet geldig in andere internationale treinen (met inbegrip van de Thalys-treinen).

 

3.2     Formules

 

De IZY-tickets worden uitgegeven voor een enkele standaard comfortklasse. Ter herinnering: de IZY-tickets worden niet omgewisseld noch terugbetaald.

 

Formule

Voorwaarden

 

 

Volwassene standaard

 

Deze formule geeft een toegangsrecht tot de toegekende zitplaats in de geïdentificeerde "standaard" wagons, met name de wagons 5 tot 8.

Klapstoeltje

Deze formule geeft toegang tot de klapbankjes die zich op de platforms tussen de wagons bevinden. Deze klapbankjes zijn genummerd. De klant moet gebruik maken van het klapbankje dat hem werd toegewezen. Elke plaatswijziging moet uitgevoerd worden met voorafgaand akkoord van de Train Manager wanneer hij in de trein voorbijkomt.
Deze plaatsen, met beperkt comfort, worden afgeraden voor personen met beperkte mobiliteit, zwangere vrouwen, personen met een zwakke gezondheid, kinderen jonger dan 12 jaar en bejaarden.
Het is niet mogelijk dit type plaats, dat afgeraden wordt voor kinderen jonger dan 12 jaar, te reserveren aan een kindertarief. Het is daarentegen wel mogelijk om op eigen verantwoordelijkheid een ticket te kopen voor een kind aan het tarief van kracht voor deze plaats.

Niet gegarandeerde zitplaats

Deze formule geeft geen toegang tot een gegarandeerde zitplaats. De klant wordt verzocht zich naar wagon 4 (toegang via wagon 5) te begeven in het centrum van het treinstel. Indien er zitplaatsen met standaardcomfort beschikbaar zijn die overeenkomen met het aantal reizigers dat deze formule gekozen heeft, kan de TM na het vertrek van de trein overgaan tot de plaatsing van de reizigers. Er kan in geen geval een zitplaats gevorderd worden van het boordpersoneel.
Deze formule, met heel beperkt comfort, wordt afgeraden voor personen met beperkte mobiliteit, en met name aan zwangere vrouwen, personen met een zwakke gezondheid, kinderen jonger dan 12 jaar en bejaarden.
Het is niet mogelijk dit type plaats, dat afgeraden wordt voor kinderen jonger dan 12 jaar, te reserveren aan een kindertarief. Het is daarentegen wel mogelijk om op eigen verantwoordelijkheid een ticket te kopen  voor een kind aan het tarief van kracht voor deze plaats.

KID

(Kind)

Deze formule gaat over kinderen van 4 tot 11 jaar en over kinderen van jonger dan 4 jaar voor wie er een zitplaats gewenst is. Kinderen van jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van minstens één persoon die gemachtigd is om alleen te reizen. Op verzoek moet de leeftijd bewezen kunnen worden.
Het kindertarief is niet beschikbaar voor de klapstoeltjes en de niet gegarandeerde zitplaatsen. Op eigen verantwoordelijkheid is het wel mogelijk dit ticket te kopen voor een kind aan het tarief van kracht voor deze plaats.

REIZIGERS IN EEN ROLSTOEL

Specifiek tarief beschikbaar binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen dat toegang geeft tot de plaatsen in wagon 1 die is aangepast voor rolstoelgebruikers.

BEGELEIDER

Specifieke formule die bestemd is voor de begeleider van rolstoelgebruikers die over een bewijsstuk beschikt dat de noodzaak van deze begeleiding vaststelt. Formule geldig voor één enkele begeleider in elk geval.

 

3.3. Bijkomende betalende opties

In de IZY-treinen worden er 3 betalende opties voorgesteld.
 
De « Standaard XL »-optie geeft toegang tot specifieke plaatsen die zich in wagons 1, 2 en 3 bevinden. De toegekende zitplaatsen zijn breder en comfortabeler dan deze die aan het “standaard”tarief worden voorgesteld en bieden de reiziger meer comfort. Er gaat geen enkele bijkomende service gepaard met deze optie, deze zitplaats of deze plaats.
 
De SMS-optie geeft recht op een informatiesms die voor de reis gezonden wordt. Deze sms bevat alle informatie die voor de reis noodzakelijk is: uurrooster, treinnummer, wagon, plaats en verkeersinformatie in voorkomend geval. Er wordt gepreciseerd dat het enkel om een informatiesms gaat en dat deze het vervoerbewijs niet vervangt dat in elk geval aan de Train Manager moet voorgelegd worden vooraleer er toegang tot de trein verleend wordt.
 
Met de « gezelschapsdier »-optie kan er met een gezelschapsdier gereisd worden dat niet in een mand met afmetingen 55 x 30 x 30 cm reist. Blindengeleidehonden vallen niet onder deze optie en reizen gratis. Herinneren we eraan dat het vervoer van kleine honden en andere huisdieren in een mand met afmetingen 55 x 30 x 30 cm eveneens gratis is.

 

3.4. Kinderen

Kinderen jonger dan 4 jaar mogen gratis reizen zolang er voor hen geen zitplaats gevraagd wordt.
 
Kinderen van 4 tot 11 jaar en jongere kinderen voor wie er een zitplaats wordt geboekt, betalen de IZY ticketprijs volgens het speciale KID-tarief (zie punten 2.8 en 3.2).

 

3.5. Verkoop van vervoerbewijzen op het perron of in de trein

De “Standaard”- en “Kids”-formules kunnen op het perron worden aangekocht. Er wordt een supplement van 20€ gevraagd bovenop het referentietarief.
 

3.6 Prijzen en voorwaarden

De prijzen en de andere voorwaarden van de tickets zijn deze die op de site IZY.com worden meegedeeld.
Elke omruiling of terugbetaling is uitgesloten.