S

REGLEMENT IZY-FOTO WEDSTRIJD

ARTIKEL 1- Voorwerp

1.1 Maatschappij NV THI Factory (hierna ‘Thalys’ genoemd), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0541.696.005, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert een Wedstrijd, waarvan de algemene deelnamevoorwaarden hieronder volgen.  (hierna 'Spel' genoemd).

1.2 Het Spel zal plaatsvinden van 29 maart 2016 om 9:00 uur tot 31 maart 2016 om 18:00 uur (hierna 'Duur van het Spel' genoemd).

1.3 Het Spel wordt gespeeld op de Belgische en Franse, e grondgebieden (hierna 'IZY-landen' genoemd).

1.4 Behalve ten aanzien van wat is bepaald in artikel 4 van het onderhavige Reglement, wordt door de Deelnemers geen briefwisseling noch telefonische communicatie gevoerd met de organisator noch op enigerlei andere wijze contact opgenomen met de organisator tijdens de Duur van het Spel of na beëindiging ervan.

ARTIKEL 2 - Deelnamevoorwaarden

2.1 Deelname aan de Speld is volledig gratis en zonder aankoopverplichting.

2.2 Aan het Spel kan elke meerderjarige persoon deelnemen die tijdens de Duur van het Spel in de Belgische en Franse verblijft (hierna 'Deelnemer' genoemd), met uitzondering van de personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band met de organisator hebben (personeelsleden, medewerkers) en van elke andere persoon die deelneemt aan de organisatie van het Spel (inclusief de marketing/communicatiebureaus, de  reclameadviesbureaus en promotieagentschappen,...).

ARTIKEL 3 - Deelnamemodaliteiten

3.1 Deelnemen aan de Wedstrijd is alleen mogelijk voor de deelnemers die een Facebook-account hebben.

3.2 Om in aanmerking te komen, moet de Deelnemer:

- Naar de Facebook-pagina IZY van de organisator gaan;

- Klikken op "Leuk" op de Facebook-pagina IZY van de Organisator;

- Een foto uploaden van zichzelf gekleed in de karakteristieke kleuren van IZY, en/of met accessoires in deze kleuren, zijnde groen en/of paars.

3.3 Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de ingevulde gegevens als onderdeel van deze Wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor om de juistheid van de door de deelnemers verstrekte informatie te controleren.

3.4 Een Deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Deelnemers mogen in geen enkel geval deelnemen via meerdere Facebook-adressen.

ARTIKEL 4 - Bepaling van de Winnaar

4.1 De Winnaars zijn de eerste vijftig deelnemers die hun foto's hebben geplaatst op het Facebook-account van de Organisator IZY volgens de voorwaarden die zijn gepreciseerd in artikel 3 van dit reglement.

4.2 De winnaars zullen worden uitgenodigd via het Facebook-account van de Organisator IZY om hun e-mailadres door te sturen via een privébericht, zodat deze contact met hen kan opnemen.

ARTIKEL 5 - Prijzen

5.1  Elke winnaar krijgt een bon met een waarde van 156 € inclusief btw:

  • Een heenreis IZY op 3 april 2016 met vertrek om 14:46 vanuit Brussel-Zuid met de trein IZY-nr. 9604;
  • Een terugreis IZY op 4 april 2016 met vertrek om 19:58 vanuit Parijs-Noord met de trein IZY-nr. 9612

5.2.      De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden geruild of uitgekeerd in contant geld.. In geen geval mag er een financiële tegenprestatie worden geëist ter vervanging van de aangeboden Prijs. De organisator mag één (of meerdere) aangekondigde Prijzen door (een) andere prijs/prijzen van dezelfde waarde vervangen indien externe omstandigheden dat vereisen.

5.3.      De prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals ze worden toegekend. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of rechtstreekse of onrechtstreekse schade met een gewonnen prijs. De organisator biedt geen enkele garantie met betrekking tot het nut en de kwaliteit van de prijzen.

5.4.      Behoudens bij de overhandiging van de prijzen aan de Winnaar en aan de Finalisten, wordt geen enkel ander recht, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, aan de Winnaar en aan de Finalisten overgedragen.

ARTIKEL 6 - Kosten

6.1.       De Deelnemers aan de Spel kunnen gratis en op eenvoudig schriftelijk verzoek, op het postadres van de Spel, de terugbetaling ontvangen van de verbindingskosten, met uitsluiting van alle andere voor deze Spel gemaakte kosten. Het adres van de Spel is: Thalys International, Spel ‘IZY”, Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België.

 

6.2.      De postkosten die door de Deelnemer aangegaan werden voor de aanvraag tot terugbetaling, zullen terugbetaald worden aan het geldende tarief, op eenvoudige aanvraag bijgevoegd aan de aanvraag tot terugbetaling van de verbindingskosten.

 

6.3.      Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen, rekening houdend met het huidige aanbod van diensten en techniek waarbij bepaalde leveranciers van internettoegang de internetgebruikers een gratis of forfaitaire verbinding aanbieden, elke toegang tot de website op gratis of forfaitaire basis (via kabel, ADSL of gespecialiseerde verbinding) geen recht kan geven op om het even welke terugbetaling, voor zover de Deelnemer een abonnement heeft op de diensten van de internetprovider voor zijn algemeen internetgebruik en de verbinding met de website voor de deelname aan de Spel voor hem geen bijkomende kosten of uitgaven meebrengt.

 

6.4.      In het geval van een betaalde verbinding gefactureerd op grond van de duur van de verbinding, kunnen de kosten voor verbinding met de website voor deelname aan de spellen uitsluitend terugbetaald worden door middel van overschrijving op schriftelijke aanvraag van de Deelnemer

 

6.5.      Om de terugbetaling van zijn verbindingskosten, evenals de portkosten voor zijn aanvraag tot terugbetaling, te bekomen, moet de Deelnemer een schriftelijke aanvraag, opgesteld op ongezegeld papier, richten tot het speladres. Die aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

• vermelding van zijn naam, voornaam en persoonlijk postadres en e-mailadres

• een fotokopie van een identiteitsbewijs

• vermelding van de data, de uren en de duur van de verbindingen met de site

• de kopie(ën) van de gedetailleerde factu(u)r(en) van de telefoonoperator en/of internetprovider waarbij hij geabonneerd is, en waarop de data en de tijdstippen van zijn verbindingen met de site aangegeven staan.

• een overzicht van de bankidentiteit van de Deelnemer, de terugbetaling zal uitsluitend via overschrijving gebeuren

 

6.6.      Een Deelnemer (zelfde naam, zelfde adres) kan tijdens de hele Spelduur slechts eenmaal een vergoedingsaanvraag doen. De vergoeding geschiedt op een forfaitaire basis van 2 minuten verbinding, hetzij € 0,45 incl. btw per beantwoorde vragenlijst. De terugbetalingen zullen binnen de twee maanden uitbetaald worden

ARTIKEL 7 – Aanvaarding van het Reglement

7.1.       Door zijn deelname te bevestigen, erkent de Deelnemer dit Reglement, de algemene voorwaarden alsook de Vertrouwelijkheidsverklaring van IZY te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.  https://www.izy.com/nl/privacyverklaring

7.2.      Klachten met betrekking tot de Spel dienen per aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na afloop van de Spel te worden verzonden naar de maatschappelijke zetel van de organisator op het hierboven vermelde adres. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Niet-conforme klachten worden niet behandeld.

 

ARTIKEL 8 – Wijzigingen van het Reglement

8.1.       De organisator behoudt zich het recht voor om de organisatiemodaliteiten van het Spel te wijzigen, en om het Spel op te schorten, in te korten of te annuleren, en dat op elk ogenblik en zonder verwittiging, zonder dat daarvoor enige verantwoording of schadevergoeding aan de Deelnemers of aan derden moet worden verstrekt. Door zijn deelname aan het Spel is elke Deelnemer automatisch gebonden door de wijzigingen van dit Reglement.

8.2.      Als organisator van deze Spel kan Thalys niet aansprakelijk gesteld worden voor opschorting, uitstel, wijziging (met inbegrip van hetgeen de toegekende Prijzen betreft) of annulering van deze Spel in geval van overmacht, of meer algemeen, in geval van onverwachte omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil, en geen enkele vergoeding kan op grond hiervan verschuldigd zijn aan de Deelnemers. De beslissing van de organisator ter zake is soeverein en onherroepelijk.

ARTICLE 9 – bescherming van persoonsgegevens die worden

9.1.       De gegevens die elke Deelnemer bij de inschrijving voor de Spel verstrekt, zullen gebruikt worden voor de eventuele uitreiking van de Prijzen aan de Winnaars.

9.2.      In het kader van deze Spel worden persoonsgegevens van de Deelnemers verwerkt door THI Factory NV, en desgevallend ook door Thalys International cvba, steeds in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeleid van Thalys dat beschikbaar is op https://www.izy.com/nl/privacyverklaring   

9.3.      De persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld voor commerciële doeleinden zonder het akkoord van de betrokken persoon. Ze kunnen echter aan natuurlijke personen of organisaties worden overgemaakt die in rechtstreekse relatie staan tot Thalys en aan andere diensten of aanverwante ondernemingen van de organisator in het kader van een eventuele onderaanneming voor de verwerking van de gegevens voor dit Spel.

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendom

10.1.     De Deelnemers aanvaarden en erkennen aan de organisator alle rechten af te staan inzake intellectuele en artistieke eigendom of andere rechten die verbonden zijn met dit Spel, meer bepaald maar niet beperkt tot het reproductierecht, het vertegenwoordigingsrecht, het wijzigingsrecht, het overdrachtsrecht, het publicatierecht, het verspreidingsrecht, het aanpassingsrecht, en dat op gelijk welke drager en door gelijk welk middel. Die rechten worden afgestaan voor de hele duur van de bescherming omschreven in de wet die van toepassing is op de intellectuele-eigendomsrechten en voor een wereldwijde geografische reikwijdte.

10.2.     Als zodanig aanvaarden de deelnemers uitdrukkelijk dat hun geposte foto's worden gebruikt via de media naar keuze van de Organisator voor de realisatie van persberichten, alsook voor commerciële communicatie (interne en externe) op papier en/of in elektronische vorm, en dit op een later tijdsstip. Deze machtiging wordt kosteloos verleend, waarbij het deelnemen op zich impliceert dat de Deelnemers hiervoor hun toestemming verlenen.

10.3.     De organisator behoudt zich het recht voor om foto’s te verwijderen die niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden en, indien van toepassing, het recht om definitief Deelnemers uit te sluiten die pornografische, racistische, gewelddadige, seksuele of commerciële foto’s zouden posten of elke andere vorm van propaganda die in strijd is met de belangen van Thalys.

10.4.    De Deelnemers verklaren uitdrukkelijk van elke direct of indirect tussenkomende of betrokken derde, in welke hoedanigheid ook, voor het maken van foto’s , de goedkeuringen en rechten verkregen te hebben die nodig zijn voor het gebruiken, reproduceren en weergeven van de foto's in het kader van dit Spel.

ARTIKEL 11 – Het reglement

11.1.       Dit reglement is volledig en gratis beschikbaar voor de deelnemers op de Facebook-pagina van IZY : https://www.facebook.com/IZY587215228094059/. Het wordt ook kosteloos opgestuurd naar wie er schriftelijk om verzoekt via het volgende adres: THI Factory, Stephanieplein 20, 1050 Brussel, België.

11.2.      In dat geval zal de terugbetaling van de postzegel plaatsvinden, per brief aan het geldende tarief, indien de Deelnemer hierom expliciet verzoekt in zijn brief en zijn bankgegevens bijvoegt.

ARTIKLE 12 – Diversen

12.1.      Indien enige bepaling van dit Reglement geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van dit reglement. De wettigheid en geldigheid van de overige bepalingen van dit Reglement zal niet worden aangetast, en het blijft bindend. Elke overtreding van het Reglement en elke poging tot fraude en/of bedrog zal resulteren in de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

12.2.     Fouten in het drukken, de spelling of het zetwerk alsmede soortgelijke fouten, kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel tegen de organisator.

12.3.     De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen in verband met de website www.facebook.com  de computers in de winkels en/of het e-mailsysteem of internetproblemen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen in verband met de hardware- en/of softwareconfiguratie en/of de communicatie van de computers.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht

13.1     Dit Spelreglement valt onder het Belgische recht, ongeacht de regels voor wetsconflicten. De Deelnemer aanvaardt dat elke gerechtelijke actie voortvloeiend uit zijn deelname aan de Spel of betreffende dit Spelreglement onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België) valt, behoudens andersluidend beding in de wet,, en hij aanvaardt om zich te onderwerpen aan de rechtspraak van een dergelijke rechtbank voor een dergelijke actie.